BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Informacje

czwartek, 29 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 4 maja 2021r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Od 4 maja 2021r. Interesanci będą obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (224431 600, 224431 601) lub przez system rezerwacji internetowych.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 7 kwietnia 2021 W serwisie „Zabytki” zostały opublikowane nowe warstwy mapowe prezentujące warszawską architekturę drewnianą. W wyniku prowadzonych od 2018 r. prac terenowych, kwerend archiwalnych i informacji przekazanych od mieszkańców, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowało oznaczenia zarówno drewnianych obiektów zabytkowych, jak i wybranych budynków drewnianych nieobjętych ochroną konserwatorską, a także budynków już nieistniejących. W warstwach znajdujących się w katalogu Dane tematyczne, w podkatalogu Architektura drewniana zostało zobrazowanych w sumie ok. 250 domów drewnianych ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (GEZ), z których 34 jest wpisanych do rejestru zabytków, a także ok. 530 obiektów nieujętych w GEZ i ok. 140 obiektów już nieistniejących, co daje łącznie ok. 950. budynków. Przewidujemy systematyczną aktualizację mapy o nowe informacje dotyczące architektury drewnianej.
poniedziałek, 22 marca 2021 W serwisie Warszawa dzisiaj opublikowano nową warstwę – Punkty rozdawania maseczek.
poniedziałek, 15 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nową warstwę - Centra dzielnicowe i lokalne z dopuszczeniem możliwości wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
czwartek, 4 lutego 2021 Uprzejmie informujemy, że został zakończony projekt opracowania Kompleksowej Mapy Koron Drzew dla obszaru m.st. Warszawy. Projekt był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia szeregu złożonych prac w zakresie pozyskania danych (terenowych, lotniczych) oraz ich dalszego przetworzenia.

Dzięki ww. pracom uzyskano informacje na temat składu gatunkowego i stanu zdrowotnego drzew w mieście dla ponad 7 mln wyznaczonych koron drzew.

Informacje uzyskane w ramach projektu na temat rozmieszczenia drzew, ich zróżnicowania taksonomicznego oraz stanu zdrowotnym mają istotne znaczenie m.in. w zakresie planowania zabiegów pielęgnacyjnych, wycinek, nasadzeń, stąd też Mapa Koron Drzew będzie wspierać jednostki zarządzające zielenią w realizacji ich zadań. Z pośród drzew iglastych najliczniej występują sosny natomiast liściastych dęby.

Dane opracowane w ramach pilotażu oraz Kompleksowej Mapy Koron Drzew zostały udostępnione w serwisie Zieleń.
środa, 3 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nowy katalog - Projekt zmiany Studium – wyłożenie do publicznego wglądu, a w nim dwie nowe warstwy - Zasięg zabudowy śródmiejskiej oraz Granica obszarów, w których dopuszcza się możliwość wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
wtorek, 26 stycznia 2021 Informujemy, że 20 stycznia 2021 r. weszło w życie zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie Katalogu nazw obiektów miejskich.
piątek, 9 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

W związku z nasileniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy o zmianach w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wszystkie wnioski przyjmowane są jedynie na punkcie podawczym. Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku w skrzynce podawczej dostępnej w siedzibie Biura w godzinach pracy urzędu tj. 8-16.

Utrzymana jest możliwość odbioru przygotowanych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Biura, o której zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP. W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Od dnia 12 kwietnia 2021r. możliwy będzie wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Wgląd będzie się odbywał zgodnie z zasadami wprowadzonymi 28 kwietnia 2020. Zachęcamy rzeczoznawców majątkowych do korzystania z portalu internetowego Rejestru Cen.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 21 stycznia 2021 Opublikowano nową wersję dokumentacji usług REST i SOAP (1.6).
środa, 21 grudnia 2020 W serwisie mapowym RCiWN opublikowane zostały mapy - średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla 2019 roku (rynek pierwotny i wtórny) oraz średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych dla 2019 roku.
środa, 16 grudnia 2020 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2020 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 5,6 i 24 kwietnia 2020 roku. W związku z dużym zainteresowaniem najnowszym fotoplanem oraz trwającym procesem generowania keszy dla skal większych od 1:1000 w najbliższych dniach wczytywanie fotoplanu może trwać dłużej niż zwykle.
piątek, 16 października 2020

Z dniem 20.10.2020 roku dla serwisu mapowego m.st. Warszawy wprowadzona zostanie zmiana protokołu http na https. W związku ze zmianą protokołu prosimy o dostosowanie własnych rozwiązań do planowanych zmian. Jednocześnie informujemy, że opublikowano nową wersję dokumentacji usługi mapowej BGIK.

czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:


 • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
piątek, 31 lipca 2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju określających wzory wniosków, od dnia 31.07.2020 r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (min. wniosek o wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wniosek o mapę zasadniczą lub ewidencyjną) oraz nowe formularze wniosków zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Nowe formularze wniosków będą dostępne od 31.07.2020 r. na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru oraz Warszawa 19115.

wtorek, 21 lipca 2020

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, wprowadzono możliwość bezpłatnego pobierania danych EGiB w zakresie działek i budynków oraz osnowy geodezyjnej.

Udostępnianie danych dla obszaru m.st. Warszawy realizowane jest:

poprzez usługi WFS pod adresem http://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs,

poprzez portal mapowy (serwis Geodezja) w zakresie działek oraz osnowy geodezyjnej,

na stronie Biura Geodezji i Katastru w ramce „Dane EGiB do pobrania” w zakresie działek i budynków dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy.

Bezpłatne udostępnianie działek na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość wygenerowania współrzędnych załamania granicy działki, z okienka informacji o działce, pojawiającego się po wskazaniu działki na mapie.

Bezpłatne udostępnianie osnowy geodezyjnej na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość pobrania opisu topograficznego punktu osnowy z okienka informacji o punkcie, gdzie zawarte są również inne potrzebne informacje.

wtorek, 23 czerwca 2020 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Demografia opublikowano warstwy gęstości zaludnienia w 2018 i 2019 roku.
czwartek, 16 marca 2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.

Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy do korzystania z Portalu interesanta Portalu systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od dnia 16.03.2020r. do odwołania, będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez udziału wnioskodawców.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
środa, 9 grudnia 2020
Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 10.12.2020 r. (czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
wtorek, 24 listopada 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w najbliższy czwartek (26.11.2020 r.) w godzinach 9:00 - 9:30 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisów mapowych, aplikacji i usługi API. Przepraszamy za utrudnienia.
czwartek, 22 pażdziernika 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu dzisiejszym (czwartek) w godzinach 11:00 - 16:00 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisów mapowych, aplikacji i usług BGiK. Przepraszamy za utrudnienia.
poniedziałek, 15 czerwca 2020

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 17 czerwca 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Informujemy, że Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez stronę internetową https://epuap.gov.pl/wps/portal. Jednocześnie informujemy, że instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP została zamieszczona pod adresem http://mapa.um.warszawa.pl/

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 5 czerwca 2020 Opublikowano nowe wersje: dokumentacji usługi mapowej BGIK (1.9.1) oraz dokumentacji usług REST i SOAP (1.5).
piatek, 22 maja 2020

Informacja dla Interesantów

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 27 maja 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Od dnia 27 maja 2020r. będzie istniała możliwość umawiania wizyt w godzinach 8:30-15:30 w Biurze Geodezji i Katastru, w celu złożenia wniosku, poprzez stronę internetową https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Skrzynka podawcza nadal dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16, gdzie możliwe będzie złożenie wniosku również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odbiór dokumentów będzie niezmiennie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 8:30-15:30.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez stronę internetową https://epuap.gov.pl/wps/portal lub korzystania z portalu Interesanta https://zgik.um.warszawa.pl.
Jednocześnie informujemy, że instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP została zamieszczona pod adresem http://mapa.um.warszawa.pl/.

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do odwołania. W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, zapewniamy udział Wnioskodawców w naradzie koordynacyjnej wyłącznie w formie elektronicznej.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 14 maja 2020

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 18 maja 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 9-15.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 28 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 4 maja 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 9-14.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 22 kwietnia 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 10-14.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 1 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 06 kwietnia 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 11-14.

W dniu 10.04.2020 r. nie będzie możliwości bezpośredniego odbioru przez interesantów dokumentów w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 31 marca 2020 W serwisie RCiWN opublikowano transakcje lokalowe i gruntowe z 2020 roku
poniedziałek, 23 marca 2020 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 24 marca 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wydawanie zrealizowanych dokumentów będzie odbywało się w punkcie podawczym jedynie w godzinach 10-14. Przyjmowanie wypełnionych wniosków będzie odbywało się poprzez złożenie wniosku w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
środa, 26 lutego 2020 W serwisie mapowym „Zabytki”, w katalogu warstw „Materiały Biura Odbudowy Stolicy (BOS)” została opublikowana cyfrowa wersja „Planu inwentaryzacji zniszczeń Warszawy BOS z lat 1945-1946” w związku z przypadającymi w tym roku obchodami 75. rocznicy obudowy Warszawy i 75. rocznicy powołania Biura Odbudowy Stolicy. Plan ten stanowi unikalny dokument kartograficzny – inwentaryzację zniszczeń miasta po zakończeniu II wojny światowej. Wraz z innymi dokumentami z kolekcji Archiwum Biura Odbudowy Stolicy został wpisany w 2011 r. na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”
poniedziałek, 24 lutego 2020 W serwisie mapowym opublikowano nowy serwis dedykowany zieleni miejskiej. Zawiera on warstwy z Bazy Danych o Terenach Zieleni zawierające informacje inwentaryzacyjne o poszczególnych elementach tworzących zieleń miejską, warstwy pomników przyrody oraz warstwy zarządców zieleni. Serwis zawiera również podserwis Wiem o Wycince, za pomocą którego zapewniony jest dostęp mieszkańców do informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów na obszarze m.st. Warszawy. Na mapie zaznaczone będą lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki wraz z informacją o powodach ich usunięcia i etapie postępowania (etap wniosku na usunięcie, etap zgody na usunięcie). Została tu również opublikowana pierwsza część danych Mapy Koron Drzew wraz z powstałymi w oparciu o nie mapami tematycznymi (mapa przebarwień, mapa defoliacji, mapa wskaźnikowa NDVI). Pozostała część danych zostanie opublikowana po zakończeniu projektu.
piątek, 13 grudnia 2019 Opublikowano nową wersję (1.9) dokumentacji usługi (API) BGIK.
środa, 11 grudnia 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowana została nowa warstwa – Placówki POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.
poniedziałek, 9 grudnia 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2019 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r.
wtorek, 19 listopada 2019 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych dla lat 2017 i 2018 oraz lokali mieszkalnych dla roku 2018.
poniedziałek, 18 listopada 2019 Informujemy, że na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/ w zakładce „Serwis dla geodetów” umieszczone zostały filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety oraz oprogramowania InterMAP, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/. Zachęcamy do korzystania.
wtorek, 29 października 2019 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 230.000 grobów oraz ponad 460.000 osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach (Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy).
piątek, 4 października 2019 Informujemy, że na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/ z zakładki „Serwis dla geodetów” można pobrać bezpłatne filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/, tj.:

 • „Portal_Godety – podstawy” - zawierający podstawowe informacje o Portalu Geodety oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • „Portal_Geodety - obsługa pracy” - zawierający informacje o tym jak zamawiać materiały, przeglądać dokumentację powiązaną z pracą geodezyjną, protokół uzgodnień, zgłoszenie uzupełniające, dokonanie płatności za materiały.
W późniejszym terminie udostępnione zostaną również filmy instruktażowe, dotyczące obsługi aplikacji InterMAP.
czwartek, 3 października 2019 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Edukacja) opublikowane zostały nowe dane – teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
poniedziałek, 23 września 2019 Informujemy, że w serwisie Warszawa Dzisiaj w katalogu „Bezpieczeństwo” opublikowano nową warstwę - Kamery. Prezentowane dane zawierają informacje o lokalizacji kamer miejskiego systemu monitoringu wizyjnego administrowanego przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (www.zosm.pl). Większość z kamer jest obsługiwana przez całą dobę przez operatorów w centrach oglądowych, których zadaniem jest reagowanie na zdarzenia w polu obserwacji i powiadamianie odpowiednich służb. Obraz z kamer jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dni. Publikacja danych ma na celu zwiększenie transparentności wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego jako elementu poprawy bezpieczeństwa miasta.
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Informujemy, że do momentu zakończenia prac serwisowych w zakresie aktualizacji prezentacji danych mapowych dla dzielnicy Praga-Południe, w serwisie Geodezja są prezentowane wyłącznie archiwalne (nie podlegające bieżącemu odświeżaniu) dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze tej dzielnicy obiektów objętych treścią mapy zasadniczej, takich jak istniejące i projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej.
Informację o zakończeniu prac serwisowych przekażemy w odrębnym komunikacie.
wtorek, 18 czerwca 2019 W serwisie Plany zagospodarowania zamieszczono rysunki dwóch dawnych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego - z 1982 i 1992 roku.

Perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą nr 57 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 1982 r. Obowiązywał w okresie od 15 marca 1983 r. do 29 października 1992 r. Prezentowany obraz wykonano w oparciu o skany nieuwierzytelnionego rysunku planu z 1983 r., przechowywanego przez Archiwum Państwowe w Warszawie (sygnatura WP-113/83/22).

Kolejny, Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r. i obowiązywał do końca 2003 roku. W serwisie prezentujemy kopię rysunków planu ogólnego, przechowywaną przez archiwum Urzędu m.st. Warszawy.

W okresie obowiązywania obu planów dla poszczególnych rejonów miasta mogły być sporządzane plany szczegółowe. Więcej informacji, teksty i zeskanowane rysunki planów: plan 1982 oraz plan 1992.
piątek, 24 maja 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym "Zabytki", w katalogu „Projektowane parki kulturowe” opublikowano nową warstwę, obrazującą granice przyszłego parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy. Ochrona krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum polegać będzie na podniesieniu estetyki elewacji i przestrzeni miejskich oraz stworzeniu klarownych przepisów dotyczących działalności gastronomicznej, handlowej i usługowej. Prace nad utworzeniem parku kulturowego koordynuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.
wtorek, 14 maja 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym "WARSZAWA dzisiaj" została opublikowana nowa warstwa z okazji Nocy Muzeów. Tegoroczna warszawska Noc Muzeów odbędzie się w nocy z 18 na 19 maja 2019 r. Na zwiedzających będą czekać 262 placówki, w tym 36 debiutantów, zróżnicowany program, tradycyjne stoisko miasta na pl. Defilad, autobusowe linie muzealne z „ogórkami”, interaktywny przewodnik dla uczestników w aplikacji Going. 16. Noc Muzeów przypada w roku 30.rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Do tej przełomowej daty nawiązują programy przygotowane przez placówki. Program Nocy Muzeów oraz wyszukiwarkę wydarzeń znajdziecie również na Noc Muzeów. Warstwa „Noc Muzeów 2019” będzie dostępna do zakończenia przedsięwzięcia.
poniedziałek, 6 maja 2019 Informujemy, że w serwisie WMS są dostępne fotoplany wykonane ze zdjęć ukośnych, pokazujące widoki w kierunkach północnym, południowym, wschodnim i zachodnim. WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis.
poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Ankieta na temat serwisu mapowego


Szanowni Państwo,
w związku z planowanym rozwojem i zmianami w Serwisie mapowym m.st. Warszawy zachęcamy do wypełnienia kolejnej, anonimowej ankiety, (ankieta jest już nieaktywna). Ankieta ma na celu zebranie opinii Użytkowników Serwisu na temat doświadczeń z korzystania z dotychczasowej wersji oraz zbadania oczekiwań i potrzeb dla jego nowej wersji. Wypełnienie jej może zająć od 10 do 40 minut.

Ankieta będzie aktywna do końca bieżącego tygodnia.

Za udzielone odpowiedzi z góry bardzo dziękujemy.
czwartek, 4 kwietnia 2019 Informujemy, że w serwisie Warszawa Historyczna opublikowano nowe warstwy – Historyczne koryta Wisły z lat 1825, 1841 i 1934. Dane powstały w ramach inwentaryzacji systemu biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW) i są dostępne także w serwisie Wały Wisły.
środa, 27 marca 2019

Fotoplany ukośne

Informujemy, że uruchamiamy nowy serwis mapowy z lotniczymi zdjęciami ukośnymi dla całej Warszawy. W dniach 8, 9, 10, 12, 13 i 15 kwietnia 2018 roku, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, pozyskane zostały ukośne zdjęcia lotnicze, które posłużyły do stworzenia portalu internetowego, dającego możliwość synchronicznego oglądania obszaru Warszawy z 5 stron, z możliwością wykonywania pomiarów wysokości, odległości, powierzchni oraz z wyszukiwarką ulic i adresów. Więcej technicznych informacji o planie można uzyskać na stronie z informacjami o udostępnianych zasobach. Bezpośredni dostęp do mapowego serwisu zdjęć ukośnych znajduje się pod przyciskiem: WARSZAWA ukośna.
środa, 27 marca 2019

Serwis Wały Wisły

Informujemy, że utworzony został nowy serwis mapowy zawierający informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW), zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły oraz Jeziorki. Serwis został utworzony na podstawie danych zebranych i opracowanych przez Specjalistyczną Pracownię Projektową „WAGA-BART” Zbigniew Bartosik. Tak przygotowany serwis mapowy stanowić będzie doskonałe narzędzie do usprawnienia zarządzania SBOPPW przez służby miejskie oraz cenne źródło informacji dla mieszkańców Warszawy.
środa, 20 marca 2019

Ankieta na temat serwisu mapowego


Szanowni Państwo,
w związku z planowanym rozwojem i zmianami w serwisie mapowym zachęcamy do wypełnienia ankiety (ankieta jest już nieaktywna). Celem ankiety jest zebranie uwag dotyczących obecnej wersji serwisu mapowego oraz pomysłów na jego rozwój. Wypełnienie ankiety - w zależności od znajomości serwisu mapowego - może zająć od 10 do 40min.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Za udzielone odpowiedzi z góry bardzo dziękujemy.
środa, 13 marca 2019
Dzisiaj na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy opublikowano mapę ograniczeń tonażowych obejmujących strefy identyfikatorów C-16 oraz C5/C10. Warstwy dostępne są w serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Komunikacja.
Strefa identyfikatorów C-16 dotyczy ograniczenia godzinowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy. Zakaz wjazdu i poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00. Strefa zakazu oznakowana jest na wjazdach znakami B-5 (16 ton) z tabliczkami o treści „Obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16”.
Na mapie kolorem czerwonym oznaczona jest strefa identyfikatorów C5 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5 ton), a kolorem pomarańczowym strefa C10 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (10 ton). Identyfikator nie uprawnia do zatrzymania pojazdu w strefie. Zatrzymanie i postój muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Wewnątrz stref znajdują się inne ograniczenia tonażowe wyrażone np. znakiem B-5 (2,5t) z tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich” lub inne ograniczenia tonażowe. Na podstawie posiadanego identyfikatora C-5/C-10 i C-16 nie można wjeżdżać pod tego typu ograniczenia.
Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż identyfikatory C-16 nie obowiązują na drodze ekspresowej S8 oraz S2. Są to drogi będące w dyspozycji GDDKiA.
środa, 6 marca 2019

Przerwa techniczna


W dniu 7.03.2019r. (czwartek), w godzinach 5:00 - 8:00 będą odbywały się prace serwisowe. W związku z tym mogą Państwo doświadczyć w tych godzinach chwilowych przerw w dostępie do serwisu mapowego. Przepraszamy za utrudnienia.
poniedziałek, 18 lutego 2019 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Edukacja) opublikowane zostały nowe dane - obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
wtorek, 15 stycznia 2019 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 17.01.2019 r. (czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
czwartek, 21 grudnia 2018 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2018 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 6, 7 i 8 kwietnia 2018 r.
piątek, 30 listopada 2018 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2017. Mapy zostały wykonane dla rynków pierwotnego i wtórnego.
środa, 7 listopada 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę: „Zarządcy terenów – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”. Na mapie kolorem zielonym oznaczono nieruchomości powierzone w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy. Po kliknięciu kursorem myszy na wybrany obszar dostępne są m.in. informacje o numerze działki ewidencyjnej, numerze obrębu oraz podstawie prawnej.
piątek, 26 października 2018 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 220.000 grobów oraz ponad 434.000 osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach (Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy).
piątek, 5 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Wybory opublikowano nowe dane – Lokale wyborcze (siedziby obwodowej komisji wyborczej). Dane przygotowane zostały w oparciu o informacje Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 12 września 2018 r.
piątek, 5 października 2018 Zmieniona została warstwa WMS w serwisie http://wms.um.warszawa.pl/serwis dotycząca działek z EGiB. Dotychczasowa warstwa „Geodezja_Dzialki” będzie przedstawiała linie graniczne bez numeracji, a nowo powstała warstwa „Geodezja_Numery_dzialek” numerację.
środa, 3 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Bezpieczeństwo opublikowano nowy katalog – System Alarmowania i ostrzegania ludności. Znalazły się w nim lokalizacje syren alarmowych, zintegrowanych czujników pogodowych oraz punktów pomiaru poziomu wody.
poniedziałek, 1 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, opublikowano nowy katalog pn. Zieleń, a w nim warstwę wskazującą lokalizacje drzew przeznaczonych do usunięcia przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Warstwa jest widoczna od skali 1:16000. Kolorem żółtym oznaczono drzewa, w przypadku których wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie, a kolorem czerwonym - drzewa, w przypadku których wydano decyzję zezwalającą na usunięcie. Po kliknięciu kursorem myszy na drzewo, dostępne są informacje dotyczące m.in. gatunku, obwodu pnia oraz wniosek i decyzja w postaci pliku pdf
poniedziałek, 6 sierpnia 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Demografia opublikowano warstwy gęstości zaludnienia w 2017 roku.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w sobotę 7 lipca w godzinach 8:00 - 18:00 nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia w dostępie mogą wystąpić okresowo także w niedzielę.
poniedziałek, 26 czerwca 2018 Opublikowano nową wersję (1.8) dokumentacji usługi (API) BGIK.
piątek, 8 czerwca 2018 UWAGA! Prace serwisowe - mapy historyczne
Uwaga! W związku z pracami serwisowymi, w dniach 8-11.06.2018, mogą występować problemy w ładowaniu warstw rastrowych (zdjęć i skanów).
czwartek, 7 czerwca 2017 W serwisie Plany zagospodarowania zmieniono nazwę warstwy linie rozgraniczające na przeznaczenie terenu. Dodatkowo wprowadzono funkcjonalność, za pomocą której można poznać podstawowe przeznaczenie terenu klikając kursorem myszy na dany obszar. Dodatkowe opisy dostępne są od skali 1:8000.
czwartek, 7 czerwca 2017 Opublikowano nową wersję (1.4) dokumentacji usług REST i SOAP. Zmieniono nazwę usługi LinieRozgraniczajaceTerenow na PrzeznaczenieTerenow.
środa, 6 czerwca 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Wybory opublikowano warstwę - okręgi wyborcze.
piątek, 1 czerwca 2018 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - Plan Le Rouge’a w skali ok. 1:6900 z 1768 roku. Plan dostępny jest pod przyciskiem "zdjęcia".
poniedziałek, 21 maja 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 22.05.2018r. (wtorek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
piątek, 11 maja 2018 W serwisie Mapa akustyczna opublikowano nowe wersje map hałasu lotniczego. Szczegóły na stronie Mapy akustycznej.
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Pomoc społeczna opublikowano warstwę zawierającą lokalizację instytucji laureatów konkursu Miejsca Przyjaznego Seniorom 2017.
czwartek, 12 kwietnia 2018 W dwa kwietniowe weekendy, 14-15 i 21-22, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza mieszkańców i turystów na spacery śladem miejskich dotacji na remonty warszawskich zabytków. W serwisach Warszawa Dzisiaj oraz Zabytki umieszczono lokalizację poszczególnych zabytków wraz z krótką informacją opisową. Szczegóły na stronie BSKZ.
poniedziałek, 26 marca 2018 W serwisach Rowery oraz Warszawa Dzisiaj opublikowano warstwę punktów pomiaru ruchu rowerowego. Po kliknięciu na punkt pojawi się link do strony ze statystykami ruchu dla danego punktu.
wtorek, 23 stycznia 2018 Opublikowano nową wersję serwisu Adaptcity, uzupełnioną o scenariusze zmian klimatu.
środa, 10 stycznia 2018 W związku z modernizacją serwerów, w dniu 11.01.2018 roku mogą wystąpić trudności w dostępie do serwisów WMS i WFS.
poniedziałek, 18 grudnia 2017 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2017 roku.
piątek, 15 grudnia 2017 Opublikowano nową wersję (1.3) dokumentacji usług REST i SOAP. Pojawiła się nowa usługa - dotycząca linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
poniedziałek, 11 grudnia 2017 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2016.
piątek, 1 grudnia 2017 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w godzinach 10:00 - 11:00 w dniu dzisiejszym, mogą występować problemy w działaniu serwisów BGiK.
czwartek, 23 listopada 2017 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi przy serwerach, w dniu dzisiejszym w godzinach 11 - 13 mogą wystąpić utrudnienia w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK.
poniedziałek, 13 listopada 2017 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi przy serwerach, w poniedziałek 13 listopada może nastąpić przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia mogą potrwać w godzinach 12:00-14:30.
piątek, 27 października 2017 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach. W chwili obecnej w bazie znajduje się ponad 404 tysiące osób.
czwartek, 12 października 2017 Informujemy, że opublikowano warstwy z indeksem jakości powietrza obliczanym na podstawie danych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane są pobierane z serwerów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i aktualizowane co godzinę. Więcej informacji jest dostępnych na stronach GIOŚ dotyczących oceny jakości powietrza na mapach.
czwartek, 5 października 2017 Zapraszamy do obejrzenia najnowszej edycji kompletu opracowań składających się na Mapę akustyczną m.st. Warszawy. Prezentowane mapy obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych. Stanowią odwzorowanie graficzne długookresowych, średnich poziomów dźwięku. Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego z wykorzystaniem dedykowanego do tego oprogramowania. Aktualna sporządzona została na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016. Rozkład hałasu został wyliczony w specjalistycznym oprogramowaniu na podstawie m.in. pomiarów natężenia ruchu pojazdów, typów pojazdów poruszających się w mieście, rodzaju nawierzchni, pory dnia.
wtorek, 19 września 2017 Informujemy, że opublikowano warstwy z urządzeniami podziemnymi w serwisie WMS m.st. Warszawy.
piątek, 15 września 2017 W związku z modernizacją serwera WMS w dniach 18 i 19 września 2017 roku mogą występować problemy z działaniem usługi. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
wtorek, 1 sierpnia 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Pomoc społeczna) opublikowano warstwę z lokalizacją punktów przyjmowania wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Aby zachowanć ciągłość w otrzymywaniu świadczenia, wniosek należy złożyć między 1 sierpnia do 31 października br. Więcej informacji na stronie portalu Warszawa Rodzinna.
czwartek, 20 lipca 2017 Na skutek awarii infrastruktury teleinformatycznej do końca bieżącego tygodnia mogą pojawiać się tymczasowe utrudnienia w pracy z systemami informatycznymi, polegające na ich spowolnionym działaniu lub całkowitej niedostępności. Informatycy starają się na bieżąco minimalizować negatywne skutki awarii. Prosimy jednak o cierpliwość i wyrozumiałość.
wtorek, 11 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Sport) opublikowana została nowa warstwa - siłownie plenerowe.
środa, 9 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowy katalog - Demografia. Znalazły się tam mapy gęstości zaludnienia opracowane na podstawie danych meldunkowych, zarówno dla całego miasta jak i poszczególnych dzielnic.
wtorek, 8 lipca 2017 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - zbiór skanów fotoszkiców ulepszonych w skali 1:5000 dawnego stołecznego województwa warszawskiego, przygotowanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w roku 1987.
czwartek, 25 maja 2017 W związku z planowanym w dniu 1 czerwca 2017 roku wyłączeniem serwisu iGeoMap prosimy o korzystanie z uruchomionego 9 marca 2017 roku serwisu „Geodezja”, który zastąpi iGeoMap.
poniedziałek, 22 maja 2017 Opublikowano nową wersję (1.2) dokumentacji usług REST i SOAP.
poniedziałek, 15 maja 2017 W usłudze WMS pojawiła się nowa warstwa - granice działek ewidencyjnych. Warstwa dostępna jest od skali 1:4000.
piątek, 26 maja 2017 W związku z awarią sprzętową korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione. Prace nad przywróceniem pełnej sprawności potrwają do poniedziałku 29 maja.
piątek, 28 kwietnia 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawił się nowy katalog - Miejsca Aktywności Lokalnej. Więcej informacji na temat miejsc lokalnych pod adresem http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 W dniu dzisiejszym, w godzinach 16 - 17 odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
czwartek, 13 kwietnia 2017 Opublikowano nową wersję (1.7) dokumentacji usługi (API) BGIK.
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 Biuro Geodezji i Katastru udostępniło internetowe usługi w postaci usługi REST (Representational State Transfer) oraz usługi SOAP (Simple Object Access Protocol). Obie usługi korzystają z protokołu HTTP i mogą stanowić źródło danych przede wszystkim dla aplikacji, niezależnie od użytego języka programowania. Za ich pomocą możliwe jest wyszukiwanie i pobieranie danych przestrzennych, obejmujących przede wszystkim obszar w administracyjnych granicach Warszawy.
Do przygotowania usług wykorzystano dane pochodzące z zasobów BGiK (m.in. z Katalogu ulic i placów) oraz z baz danych prowadzonych przez inne Biura Urzędu. Usługi mogą być wykorzystywane na zasadach określonych w Warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej
środa, 5 kwietnia 2017 BGiK we współpracy z Biurem Infrastruktury uruchomiło nowy serwis mapowy - Adaptcity. Znalazły się tam mapy klimatyczne, które powstały w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej ADAPTCITY”. Wśród dostępnych materiałów jest baza interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta. Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.
wtorek, 4 kwietnia 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawił się nowy katalog - Czysta Warszawa, przygotowany wspólnie z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Opublikowano tam dane przestrzenne dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych. Wybierając odpowiednie warstwy, uzyskać można informacje na temat lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), a także aptek i punktów aptecznych zbierających przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe.
środa, 29 marca 2017 W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych prac nad serwisem, w ciągu najbliższej godziny korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
środa, 22 marca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Edukacja) opublikowana została nowa warstwa - obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.
czwartek, 9 marca 2017 Biuro Geodezji i Katastru publikuje nowy serwis przeznaczony dla geodetów. Zawiera on dane z EGiB, podział sekcyjny mapy zasadniczej oraz elementy treści mapy zasadniczej, tj. istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej, znaki osnów geodezyjnych, zakresy prac geodezyjnych, które obecnie są prowadzone w formie wektorowej. Serwis ten, w niedalekiej przyszłości, zastąpi istniejący serwis iGeoMap. W celu odczytania szczegółowych informacji z zakresów prac geodezyjnych należy kliknąć dedykowany przycisk na pasku menu oraz wskazać interesujące nas miejsce na mapie.
piątek, 10 lutego 2017 W poniedziałek 13 lutego odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
piątek, 13 stycznia 2017 Opublikowano nową wersję serwisu Nieruchomości miejskie.
piątek, 13 stycznia 2017 Opublikowano nową wersję (1.6) dokumentacji usługi (API) BGIK.
czwartek, 12 stycznia 2017 W dniach 14 - 15 stycznia odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
piątek, 23 grudnia 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Warszawa Dostępna) opublikowana została nowa warstwa - miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
wtorek, 20 grudnia 2016 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - zbiór skanów fotoszkiców ulepszonych w skali 1:5000 dawnego stołecznego województwa warszawskiego, przygotowanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w roku 1982.
czwartek, 17 listopada 2016 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2016 roku.
wtorek, 15 listopada 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Komunikacja) opublikowana została nowa warstwa - parkomaty.
środa, 9 listopada 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Zieleń) opublikowana została nowa warstwa - pomniki przyrody.
czwartek, 27 października 2016 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi nad modernizacją infrastruktury sieciowej, od godziny 18:00 28 października do godziny 7:00 31 października mogą występować przerwy w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK.
piątek, 7 pażdziernika 2016 W serwisach Warszawa Dzisiaj (katalog Kultura) oraz Warszawa Historyczna (katalog Pomniki i tablice) opublikowana została nowa warstwa - tablice pamiątkowe.
piątek, 2 września 2016 W serwisie mapowym wprowadzono szereg nowych funkcji:
 • w dolnym pasku serwisu, obok współrzędnych w układzie PL2000, pojawiają się współrzędne w układzie WGS84,
 • usprawnione narzędzie do generowania linków - od tej pory wygenerowany link będzie zawierał informacje o danej skali, miejscu, włączonych warstwach i rozwiniętych katalogach,
 • na górze drzewka warstw pojawił się przycisk "przywróć domyślne", służący do resetowania ustawionych zmian w drzewku warstw do początkowego widoku danego serwisu,
 • obok każdego katalogu pojawiły się przyciski sterujące widocznością warstw w danym katalogu. Pierwszy z nich służy do zaznaczania/odznaczania wszystkich warstw wewnątrz katalogu. Za pomocą drugiego przycisku można odwrócić zaznaczenie warstw,
 • na pasku narzędzi pojawił się przycisk "współrzędne wybranego punktu". Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się dodatkowe okienko. W tym momencie kliknięcie na mapie lewym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie we wspomnianym okienku współrzędnych wybranego punktu, w układach współrzędnych PL2000 i WGS84,
 • na pasku narzędzi pojawił się także przycisk "przejdź do punktu". Za pomocą tego narzędzia możemy skoczyć do wybranego miejsca mapy po wpisaniu współrzędnych (w układach PL2000 lub WGS84) w oddzielnych oknach (X,Y lub B,L) lub w jednym oknie (współrzędne oddzielone separatorem ; lub spacją).
wtorek, 30 sierpnia 2016 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2015.
piątek, 29 lipca 2016 W serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została nowa wersja Fotoplanu 1935. Warstwę uzupełniono o brakujące do tej pory arkusze fotoplanu.
piątek, 29 lipca 2016 Opublikowano nową wersję (1.5) dokumentacji usługi (API) BGIK.
środa, 27 lipca 2016 W lewej części strony, pod linkiem do serwisu Nieruchomości miejskie, umieszczono do pobrania listę nieruchomości na sprzedaż, usytuowanych poza granicami Warszawy.
wtorek, 5 lipca 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawiły się warstwy prezentujące utrudnienia, jakie wystąpią w najbliższych dniach w Warszawie, w związku z organizacją Szczytu NATO. Warstwy są dostępne w katalogu o nazwie "Szczyt NATO".
piątek, 24 czerwca 2016 W serwisach Warszawa Dzisiaj oraz Rowerowa Warszawa pojawiła się nowa warstwa - promy.
piątek, 17 czerwca 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Zezwolenia alkoholowe, opublikowano warstwy z bazy Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, administrowanej przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Baza ta zawiera lokalizacje punktów sprzedaży napojów alkoholowych (detalicznych i gastronomicznych) usytuowanych na terenie m.st. Warszawy wraz z informacjami opisowymi oraz strefy buforowe wokół tych punktów.
środa, 15 czerwca 2016 Opublikowano nową wersję (1.4) dokumentacji usługi (API) BGIK.
piątek, 20 maja 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Bursy i internaty, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalne ośrodki wychowawcze (Edukacja), Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (Opieka zdrowotna), Placówki wsparcia dziennego (Pomoc społeczna). W serwisie Warszawa Historyczna dodano historyczne granice miasta z roku 1913, 1825 i 1770.
środa, 20 kwietnia 2016 W serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została ortofotomapa koryta Wisły. Ortofotomapa o wielkości piksela 5 cm przygotowana została ze zdjęć lotniczych wykonanych 1 września 2015 roku.
poniedziałek, 4 kwietnia 2016 W dniach 6 - 7 kwietnia odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
czwartek, 31 marca 2016 Wyłączono widoczność warstw Gimnazja - obwody oraz Szkoły podstawowe - obwody, znajdujących się w kategorii Edukacja.
środa, 23 marca 2016 Od 1 kwietnia do 1 lipca, w blisko 700 lokalizacjach, mieszkańcy Warszawy będą mogli składać wnioski o przyznanie im świadczenia rodzinnego w ramach programu Rodzina 500+. Na mapie w warstwie grupowej Pomoc społeczna udostępniliśmy lokalizacje 693 punktów przyjmowania wniosków 500+. Po 1 lipca warstwa zostanie zaktualizowana.
poniedziałek, 21 marca 2016 Opublikowano nową wersję (1.3) dokumentacji usługi (API) BGIK.
środa, 16 marca 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj zostały opublikowane dane ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku na podstawie Uchwały nr XVII/367/2015 z 17-09-2015. Dane dotyczą zasięgów obszarów kryzysowych i znajdują się w katalogu "Rewitalizacja".
poniedziałek, 15 lutego 2016 Informujemy, że w serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została ortofotomapa z 2001 roku. Dane pozyskano z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
poniedziałek, 8 lutego 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Zieleń opublikowano warstwy z Bazy Danych o Terenach Zieleni w m.st. Warszawie, administrowanej przez Biuro Ochrony Środowiska. Baza ta zawiera informacje inwentaryzacyjne o poszczególnych elementach tworzących zieleń miejską, znajdujących się w szczególności w strefach przyulicznych, parkach, zieleńcach, skwerach, placach zabaw, placówkach oświatowych.
piątek, 15 stycznia 2016 Uwaga - w dniu dzisiejszym po godzinie 16 odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
piątek, 15 stycznia 2016 Opublikowano nową wersję (1.2) dokumentacji usługi (API) BGIK.
piątek, 15 stycznia 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Pomoc Społeczna opublikowano nowe warstwy - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Kluby seniora.
środa, 13 stycznia 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Komunikacja opublikowano nowe warstwy - biletomaty kolejowe, biletomaty stacjonarne ZTM oraz Punkty Obsługi Pasażera ZTM.
piątek, 8 stycznia 2016 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - zbiór skanów fotoszkiców ulepszonych w skali 1:5000 dawnego stołecznego województwa warszawskiego, przygotowanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1976 - 1977.
środa, 23 grudnia 2015 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi przy serwerach w poniedziałek 28 grudnia nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia mogą potrwać od godziny 9 do końca dnia.
poniedziałek, 7 grudnia 2015 Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych BGiK poszukuje programisty Java na stanowisko inspektora ds. geomatyki. Ogłoszenie o nr referencyjnym UM/609/2015/BG/ALA znajduje się tutaj.
piątek, 27 listopada 2015 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2015 roku.
czwartek, 29 października 2015 Serwis Cmentarze został uzupełniony o dane osób pochowanych na Cmentarzu Wojskowym. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 346.000 osób pochowanych na czterech cmentarzach.
środa, 7 października 2015 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - mapę przeglądową Warszawy z 1960 r.
wtorek, 6 października 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Wybory, opublikowano warstwę lokali wyborczych. Nowa warstwa zastąpiła dotychczasową warstwę lokali referendalnych.
czwartek, 24 września 2015

W dniach 25 - 28 września planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione lub niemożliwe.

czwartek, 3 września 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę - lokale referendalne w warstwie grupowej Referendum z linkami do Uchwały nr XIV/282/2015 z 09-07-2015 zmieniającej uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania.
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 BGiK we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków uruchomiło nowy serwis mapowy - Zabytki. Znalazły się w nim dane z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego przez BSKZ. Baza zawiera prawie 11 000 obiektów, znajdujących się na terenie Warszawy. Kartograficzna prezentacja zabytków, charakterystycznych skupisk i form przestrzennych uczytelnia charakter krajobrazu kulturowego i pozwala na jego głębszą analizę.
wtorek, 21 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru poszukuje programisty Javy na stanowisko inspektora ds. geomatyki. Szczegóły na portalu e-rekrutacje
wtorek, 14 lipca 2015 W serwisach mapowych opublikowano dane przestrzenne z powiatów sąsiadujących z Warszawą. Pojawiła się nowa kategoria - Podział administracyjny, w której znajdują się warstwy granic gmin i powiatów, oraz warstwa lokalizacji miejscowości.
poniedziałek, 13 lipca 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Bezpieczeństwo, opublikowano nową warstwę - lokalizacje Czarnych Punktów Wodnych, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
poniedziałek, 13 lipca 2015 Kategoria Hydrografia (Warszawa Dzisiaj) zmieniła nazwę na Zagrożenie powodziowe. Ponadto pojawiły się w niej dane pozyskane z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Są to warstwy z mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowanych w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK).
wtorek, 30 czerwca 2015 W serwisach Warszawa Dzisiaj oraz Rowery opublikowano nową warstwę - wypożyczalnie rowerów towarowych.
czwartek, 25 czerwca 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Warszawa Dostępna opublikowano nowe warstwy - bariery architektoniczne usunięte i zgłoszone. Nowe warstwy powstały przy współpracy Biura Geodezji i Katastru, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Stowarzyszenia SISKOM.
poniedziałek, 22 czerwca 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawiła się nowa kategoria - Warszawa Dostępna. Na początek opublikowano w niej warstwę, zasilaną danymi z wyszukiwarki Niepełnosprawnik. Niepełnosprawnik to przewodnik, w którym można sprawdzić architektoniczną dostępność miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych. W bazie można znaleźć informacje o prawie 8 tys. dostępnych obiektów.
poniedziałek, 22 czerwca 2015 Opublikowano nową wersję (1.1) dokumentacji usługi (API) BGIK.
poniedziałek, 8 czerwca 2015 Opublikowano dokumentację usługi (API) BGiK, umożliwiającej osadzenie mapy na dowolnej stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
środa, 29 kwietnia 2015 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2013 oraz 2014.
środa, 11 marzec 2015 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano, dzięki uprzejmości Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, nowy materiał - fotoszkic przygotowany ze zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1990 - 1994.
poniedziałek, 2 marzec 2015 W serwisie mapowym opublikowano nową wersję Mapy własności. Od tej pory dane o własności działek będą aktualizowane raz na dobę. Ponadto w serwisie dodano możliwość włączania fotoplanu. Informacje o właścicielach działek pojawiają się jak dotychczas, od skali 1:4000 - po najechaniu kursorem myszy na działkę.
poniedziałek, 2 marzec 2015

W dniach 12 - 13 marca 2015, w godzinach 16:00-08:00 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

czwartek, 12 luty 2015 Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych BGiK poszukuje programisty Java na stanowisko inspektora ds. geomatyki. Ogłoszenie o nr referencyjnym UM/278/2015/BG/MST znajduje się w BIP.
środa, 4 luty 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę - pomniki (Kultura).
piątek, 30 stycznia 2015 Informujemy, że BGiK we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej przygotowało nową wersję serwisu mapowego Rowerowa Warszawa. Opublikowano w niej bardziej szczegółowe informacje dotyczące tras rowerowych, takie jak typ trasy czy rodzaj nawierzchni.
wtorek, 2 grudnia 2014

We wtorek 2 grudnia, w godzinach 10:00-10:30, planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

piątek, 21 listopada 2014

W dniach 24 - 26 listopada, w godzinach 16:00-08:00 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

czwartek, 13 listopada 2014 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2014 roku. Fotoplan jest dostępny również jako usługa WMS (Web Map Service) pod adresem http://wms.um.warszawa.pl/serwis
czwartek, 6 listopada 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę - lokale wyborcze (Wybory) z linkami do Obwieszczenia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku dla każdej dzielnicy oraz z linkami do Kandydatów ze strony Państwowej Komisji Wyborczej dla każdego lokalu. Możliwość wyszukiwania lokali wyborczych po adresie lokalu znajduje się w wyszukiwaniu zaawansowanym (warstwa Wybory).
wtorek, 4 listopada 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - placówki pocztowe (Administracja) i punkty ładowania samochodów elektrycznych (Komunikacja).
czwartek, 30 października 2014 Serwis Cmentarze został uzupełniony o dane osób pochowanych na cmentarzu Komunalnym Północnym. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 276.000 osób pochowanych na trzech cmentarzach. W przygotowaniu są dane z cmentarza Wojskowego.
wtorek, 21 października 2014 Opublikowano nowy serwis mapowy - Mapa OZE (odnawialnych źródeł energii) przydatny dla osób planujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Serwis składa się z mapy nasłonecznienia, mapy geotermii niskotemperaturowej (wykorzystywanej przez pompy ciepła) oraz mapy zasięgu ciepła sieciowego.

Mapa słoneczna podaje informacje na temat wartości nasłonecznienia na dachu wybranego budynku, uwzględniając efekt zacienienia od otaczającej zabudowy. Mapa geotermii niskotemperaturowej, pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie. Obie mapy są połączone z kalkulatorem energetycznym (http://kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl), przy pomocy którego można oszacować opłacalność inwestycji w wybraną instalację OZE oraz korzyści ekologiczne.

Serwis mapowy jest bezpośrednio dostępny pod adresem http://mapaoze.um.warszawa.pl.

czwartek, 4 września 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - położenie i zasięgi działania posterunków Straży Miejskiej (Bezpieczeństwo) oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (Pomoc społeczna).
piątek, 1 sierpnia 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Decyzje o warunkach zabudowy. Dodatkowo dotychczasowe warstwy Pozwolenia na budowę zmieniły nazwę na Decyzje o pozwoleniu na budowę.
wtorek, 8 lipca 2014

W serwisie Rowerowa Warszawa opublikowano nową warstwę - lokalizację samoobsługowych serwisów rowerowych iBombo.

piątek, 4 lipca 2014

Opublikowano nowy serwis mapowy - Rowerowa Warszawa. W serwisie umieszczane będą wszelkie informacje potrzebne rowerzystom. Ruszył także dedykowany serwis internetowy, przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej we współpracy z BGiK http://rowery.um.warszawa.pl

wtorek, 3 czerwca 2014

Dotychczasowy serwis mapowy Nieruchomości na sprzedaż został zastąpiony nowym serwisem - Nieruchomości miejskie. W nowej wersji serwisu można dodatkowo obejrzeć miejskie nieruchomości do wynajęcia.

wtorek, 2 września 2014

W dniu dzisiejszym w godzinach 16-24 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z serwisów może być utrudnione.

piątek, 13 czerwca 2014

We wtorek 17 czerwca w godzinach 8:00-16:00 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

środa, 21 maja 2014

W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawiła się nowa kategoria - Hydrografia. Znajdują się w niej strefy zagrożenia powodziowego w czterech scenariuszach: powodzi "tysiącletniej" o prawdopodobieństwie pojawienia się 0,1%, "stuletniej" o prawdopodobieństwie 1%, "dwudziestoletniej" o prawdopodobieństwie 5% oraz "wielkiej wody" odpowiadającemu stanowi alarmowemu 650 cm na wodowskazie Port Praski. Dodatkowo zestaw danych zawiera informację o lokalizacji wałów przeciwpowodziowych jak i kilometrażu Wisły.

wtorek, 13 maja 2014

Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowana została ortofotomapa opracowana w 2013 roku w ramach projektu ISOK na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

piątek, 11 kwietnia 2014

W niedzielę 13 kwietnia w godzinach 16-24 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z serwisów może być utrudnione.

piątek, 31 marca 2014

W serwisie RCiWN pojawiły się transakcje sprzedaży nieruchomości z 2014 roku. Zakres prezentowanych informacji o transakcjach rozszerzono o powierzchnię lokalu, kondygnację oraz udział. Ponadto przygotowywane do publikacji są dane z transakcji sprzedaży gruntów.

poniedziałek, 14 marca 2014

Zaktualizowano zasięgi obwodów gimnazjów.

poniedziałek, 14 marca 2014

Warstwa pokazująca położenie stacji rowerowych Veturilo została wzbogacona o informację o liczbie dostępnych rowerów. Dane aktualizowane są co minutę. Warstwa znajduje się w serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Komunikacja.

wtorek, 25 lutego 2014

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu. Oferty można składać do 10 marca 2014 r. do godz. 12. Szczegóły dostępne na stronie Biura Zamówień Publicznych

środa, 19 lutego 2014

W czwartek 20 lutego w godzinach 8:30-9:30 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

poniedziałek, 10 lutego 2014

W środę 12 lutego w godzinach 17-19 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.

piątek, 25 października 2013

W serwisie Cmentarze pojawiły się dane z kolejnego cmentarza - Ewangelicko-Augsburskiego. Baza osób pochowanych będzie systematycznie powiększana o kolejne rekordy. Trwają także prace nad pozyskaniem danych z kolejnych trzech miejskich cmentarzy.

piątek, 25 października 2013

W związku z pracami serwisowymi w poniedziałek 28 października br. nastąpi przerwa w działaniu usług WMS i WFS.

poniedziałek, 23 września 2013

Uwaga - w związku z pracami serwisowymi na serwerach w czwartek 26 września w godzinach 8 - 16 nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, prowadzonych przez BGiK. Przepraszamy za utrudnienia.

piątek, 9 sierpnia 2013

Uwaga - w związku z pracami serwisowymi przy serwerach w sobotę 10 sierpnia nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia mogą potrwać do poniedziałku, do godz. 9.

poniedziałek, 29 lipca 2013

W sekcji Linki dodano łącza do dwóch dedykowanych stron, prowadzonych przez BGiK. Są to:

Pod podanymi odnośnikami można znaleźć interaktywne narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie oraz wizualizację adresów i ulic na podkładzie planu Warszawy. Wybrane dane można eksportować do plików MS Excel.

piątek, 21 czerwca 2013

Dodano symbol kierunkowości (strzałka) dla jezdni jednokierunkowych.

piątek, 21 czerwca 2013

W serwisie RCiWN pojawiły się transakcje sprzedaży nieruchomości z 2013 roku.

środa, 19 czerwca 2013

Uwaga - w piątek 21 czerwca w godzinach 9 - 12 planowane są prace serwisowe, w trakcie których serwis mapowy może nie działać prawidłowo.

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Informujemy, że proces relokacji infrastruktury informatycznej Biura Geodezji i Katastru został zakończony. Wszystkie usługi sieciowe, serwisy mapowe i strony internetowe są dostępne.

czwartek, 6 czerwca 2013

W czerwcu 2013 roku rozpoczyna się zasadnicza część procesu przeniesienia Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12. Informujemy, że w najbliższy piątek tj. w dniu 7 czerwca 2013 roku o godzinie 15:30 rozpocznie się proces relokacji infrastruktury informatycznej Biura Geodezji i Katastru. Oznacza to, że w trakcie prac wszystkie systemy informatyczne Biura będą niedostępne (tzn. usługi sieciowe, serwisy mapowe i strony internetowe). Planowany termin zakończenia prac to poniedziałek 10 czerwca godzina 10:00.

poniedziałek, 4 czerwca 2013

Uwaga - w czwartek 6 czerwca w godzinach 8 - 16 planowane są prace serwisowe, w trakcie których nie będą działały usługi WMS i WFS.

piątek, 17 maja 2013

Uwaga - w poniedziałek 20 maja w godzinach 16 - 19 planowane są prace serwisowe, w trakcie których serwisy mapowe mogą działać nieprawidłowo.

piątek, 17 maja 2013

Uruchomiona została usługa WFS (Web Feature Service).

piątek, 26 kwietnia 2013

W nowym serwisie do przełączania pomiędzy widokiem mapy a widokiem zdjęć lotniczych (fotoplanu) służą przyciski znajdujące się w prawej górnej części okna serwisu.

piątek, 26 kwietnia 2013

Opublikowano nową wersję serwisu mapowego m.st. Warszawy.