BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Link do serwisu mapowego Plan Warszawy
Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Dzisiaj
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Historyczna
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Link do serwisu mapowego Zabytki
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Link do serwisu mapowego Mapa własności
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Link do serwisu mapowego Plany zagospodarowania
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Link do serwisu mapowego Nieruchomości
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Link do serwisu mapowego Cmentarze
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Link do serwisu mapowego Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Link do serwisu mapowego Rowery
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Link do serwisu mapowego Mapy Odnawialnych Źródeł Energii
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Link do serwisu mapowego Geodezja
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Link do serwisu mapowego Adaptcity
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Link do serwisu Mapy akustycznej
Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.
Link do serwisu mapowego Wałów Wisły
Serwis mapowy zawierający informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW), zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły oraz Jeziorki.
Link do serwisu mapowego Warszawa Ukośna
Portal mapowy zawierający zsynchronizowane fotoplany ukośne w kierunkach północ, południe, wschód, zachód oraz fotoplan pionowy wykonane w 2018 r.

Komunikaty

piątek, 4 października 2019 Informujemy, że na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/ z zakładki „Serwis dla geodetów” można pobrać bezpłatne filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/, tj.:

  • „Portal_Godety – podstawy” - zawierający podstawowe informacje o Portalu Geodety oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej,
  • „Portal_Geodety - obsługa pracy” - zawierający informacje o tym jak zamawiać materiały, przeglądać dokumentację powiązaną z pracą geodezyjną, protokół uzgodnień, zgłoszenie uzupełniające, dokonanie płatności za materiały.
W późniejszym terminie udostępnione zostaną również filmy instruktażowe, dotyczące obsługi aplikacji InterMAP.
czwartek, 3 października 2019 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Edukacja) opublikowane zostały nowe dane – teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
poniedziałek, 23 września 2019 Informujemy, że w serwisie Warszawa Dzisiaj w katalogu „Bezpieczeństwo” opublikowano nową warstwę - Kamery. Prezentowane dane zawierają informacje o lokalizacji kamer miejskiego systemu monitoringu wizyjnego administrowanego przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (www.zosm.pl). Większość z kamer jest obsługiwana przez całą dobę przez operatorów w centrach oglądowych, których zadaniem jest reagowanie na zdarzenia w polu obserwacji i powiadamianie odpowiednich służb. Obraz z kamer jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dni. Publikacja danych ma na celu zwiększenie transparentności wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego jako elementu poprawy bezpieczeństwa miasta.
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Informujemy, że do momentu zakończenia prac serwisowych w zakresie aktualizacji prezentacji danych mapowych dla dzielnicy Praga-Południe, w serwisie Geodezja są prezentowane wyłącznie archiwalne (nie podlegające bieżącemu odświeżaniu) dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze tej dzielnicy obiektów objętych treścią mapy zasadniczej, takich jak istniejące i projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej.
Informację o zakończeniu prac serwisowych przekażemy w odrębnym komunikacie.
wtorek, 18 czerwca 2019 W serwisie Plany zagospodarowania zamieszczono rysunki dwóch dawnych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego - z 1982 i 1992 roku.

Perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą nr 57 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 1982 r. Obowiązywał w okresie od 15 marca 1983 r. do 29 października 1992 r. Prezentowany obraz wykonano w oparciu o skany nieuwierzytelnionego rysunku planu z 1983 r., przechowywanego przez Archiwum Państwowe w Warszawie (sygnatura WP-113/83/22).

Kolejny, Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r. i obowiązywał do końca 2003 roku. W serwisie prezentujemy kopię rysunków planu ogólnego, przechowywaną przez archiwum Urzędu m.st. Warszawy.

W okresie obowiązywania obu planów dla poszczególnych rejonów miasta mogły być sporządzane plany szczegółowe. Więcej informacji, teksty i zeskanowane rysunki planów: plan 1982 oraz plan 1992.
piątek, 24 maja 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym "Zabytki", w katalogu „Projektowane parki kulturowe” opublikowano nową warstwę, obrazującą granice przyszłego parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy. Ochrona krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum polegać będzie na podniesieniu estetyki elewacji i przestrzeni miejskich oraz stworzeniu klarownych przepisów dotyczących działalności gastronomicznej, handlowej i usługowej. Prace nad utworzeniem parku kulturowego koordynuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.
poniedziałek, 6 maja 2019 Informujemy, że w serwisie WMS są dostępne fotoplany wykonane ze zdjęć ukośnych, pokazujące widoki w kierunkach północnym, południowym, wschodnim i zachodnim. WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis.
czwartek, 4 kwietnia 2019 Informujemy, że w serwisie Warszawa Historyczna opublikowano nowe warstwy – Historyczne koryta Wisły z lat 1825, 1841 i 1934. Dane powstały w ramach inwentaryzacji systemu biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW) i są dostępne także w serwisie Wały Wisły.
środa, 27 marca 2019

Fotoplany ukośne

Informujemy, że uruchamiamy nowy serwis mapowy z lotniczymi zdjęciami ukośnymi dla całej Warszawy. W dniach 8, 9, 10, 12, 13 i 15 kwietnia 2018 roku, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, pozyskane zostały ukośne zdjęcia lotnicze, które posłużyły do stworzenia portalu internetowego, dającego możliwość synchronicznego oglądania obszaru Warszawy z 5 stron, z możliwością wykonywania pomiarów wysokości, odległości, powierzchni oraz z wyszukiwarką ulic i adresów. Więcej technicznych informacji o planie można uzyskać na stronie z informacjami o udostępnianych zasobach. Bezpośredni dostęp do mapowego serwisu zdjęć ukośnych znajduje się pod przyciskiem: WARSZAWA ukośna.
środa, 27 marca 2019

Serwis Wały Wisły

Informujemy, że utworzony został nowy serwis mapowy zawierający informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW), zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły oraz Jeziorki. Serwis został utworzony na podstawie danych zebranych i opracowanych przez Specjalistyczną Pracownię Projektową „WAGA-BART” Zbigniew Bartosik. Tak przygotowany serwis mapowy stanowić będzie doskonałe narzędzie do usprawnienia zarządzania SBOPPW przez służby miejskie oraz cenne źródło informacji dla mieszkańców Warszawy.
środa, 13 marca 2019
Dzisiaj na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy opublikowano mapę ograniczeń tonażowych obejmujących strefy identyfikatorów C-16 oraz C5/C10. Warstwy dostępne są w serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Komunikacja.
Strefa identyfikatorów C-16 dotyczy ograniczenia godzinowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy. Zakaz wjazdu i poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00. Strefa zakazu oznakowana jest na wjazdach znakami B-5 (16 ton) z tabliczkami o treści „Obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16”.
Na mapie kolorem czerwonym oznaczona jest strefa identyfikatorów C5 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5 ton), a kolorem pomarańczowym strefa C10 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (10 ton). Identyfikator nie uprawnia do zatrzymania pojazdu w strefie. Zatrzymanie i postój muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Wewnątrz stref znajdują się inne ograniczenia tonażowe wyrażone np. znakiem B-5 (2,5t) z tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich” lub inne ograniczenia tonażowe. Na podstawie posiadanego identyfikatora C-5/C-10 i C-16 nie można wjeżdżać pod tego typu ograniczenia.
Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż identyfikatory C-16 nie obowiązują na drodze ekspresowej S8 oraz S2. Są to drogi będące w dyspozycji GDDKiA.
poniedziałek, 18 lutego 2019 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Edukacja) opublikowane zostały nowe dane - obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
czwartek, 21 grudnia 2018 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2018 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 6, 7 i 8 kwietnia 2018 r.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar