Strona Biura Geodezji i Katastru

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

wtorek, 24 listopada 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w najbliższy czwartek (26.11.2020 r.) w godzinach 9:00 - 9:30 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisów mapowych, aplikacji i usługi API. Przepraszamy za utrudnienia.
czwartek, 22 pażdziernika 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu dzisiejszym (czwartek) w godzinach 11:00 - 16:00 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisów mapowych, aplikacji i usług BGiK. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek, 16 października 2020

Z dniem 20.10.2020 roku dla serwisu mapowego m.st. Warszawy wprowadzona zostanie zmiana protokołu http na https. W związku ze zmianą protokołu prosimy o dostosowanie własnych rozwiązań do planowanych zmian. Jednocześnie informujemy, że opublikowano nową wersję dokumentacji usługi mapowej BGIK.

czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:


  • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
piątek, 31 lipca 2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju określających wzory wniosków, od dnia 31.07.2020 r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (min. wniosek o wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wniosek o mapę zasadniczą lub ewidencyjną) oraz nowe formularze wniosków zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Nowe formularze wniosków będą dostępne od 31.07.2020 r. na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru oraz Warszawa 19115.

wtorek, 21 lipca 2020

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, wprowadzono możliwość bezpłatnego pobierania danych EGiB w zakresie działek i budynków oraz osnowy geodezyjnej.

Udostępnianie danych dla obszaru m.st. Warszawy realizowane jest:

poprzez usługi WFS pod adresem http://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs,

poprzez portal mapowy (serwis Geodezja) w zakresie działek oraz osnowy geodezyjnej,

na stronie Biura Geodezji i Katastru w ramce „Dane EGiB do pobrania” w zakresie działek i budynków dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy.

Bezpłatne udostępnianie działek na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość wygenerowania współrzędnych załamania granicy działki, z okienka informacji o działce, pojawiającego się po wskazaniu działki na mapie.

Bezpłatne udostępnianie osnowy geodezyjnej na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość pobrania opisu topograficznego punktu osnowy z okienka informacji o punkcie, gdzie zawarte są również inne potrzebne informacje.

wtorek, 23 czerwca 2020 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Demografia opublikowano warstwy gęstości zaludnienia w 2018 i 2019 roku.
czwartek, 16 marca 2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.

Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy do korzystania z Portalu interesanta Portalu systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od dnia 16.03.2020r. do odwołania, będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez udziału wnioskodawców.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dane bezpłatne w ramach "Tarczy 4.0" dostępny pod adresem: http://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar