BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Biuro Geodezji Katastru Urzędu m.st. Warszawy udostępnia informację publiczną w celu ponownego wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446 tj.) w następujący sposób:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • w geoinformacyjnym serwisie internetowym Urzędu m.st. Warszawy pod adresem mapa.um.warszawa.pl

 • w serwisie adresów i ulic dostępnym na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
 • poprzez usługi:
  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: //wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: //wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w formacie PDF dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług w formacie PDF dostępna do pobrania: Dokumentacja
  Uwaga: W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

 • na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej


 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informację publiczną lub każdą jej część, będącą w posiadaniu Biura Geodezji i Katastru, niezależnie do sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej lub elektronicznej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, zobowiązane są do:
  • poinformowania o źródle pozyskania informacji;
  • poinformowania o czasie wytworzenia informacji przez Biuro Geodezji i Katastru;
  • poinformowania o czasie pozyskania przez siebie informacji;
  • poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli materiał ma cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowi bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i autor jest podawany w materiałach BGiK;
  • poinformowania Biura Geodezji i Katastru o fakcie przetworzenia informacji publicznej na adres BG-informacjapubliczna@um.warszawa.pl
  • poinformowania odbiorców przetworzonej informacji publicznej o fakcie, że została ona przetworzona oraz o zakresie tego przetworzenia;
  • korzystania z dostępu do informacji publicznej w sposób niezakłócający dostępu innym użytkownikom, w przypadku stwierdzenia nadmiernego lub przewlekłego w czasie korzystania z informacji publicznej, dostęp może być ograniczony, przerwany lub zablokowany

 2. Określenie zakresu odpowiedzialności za przekazane informacje:
  • informacja publiczna udostępniana w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy zawiera dane adresowe i nazewnicze ze stanem aktualności na dzień poprzedni w stosunku do daty prezentacji danych w tym serwisie;
  • informacja publiczna obejmująca dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest pozyskiwana i aktualizowana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego zasobu oraz udostępniana odpłatnie zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) o wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowych zasad obliczenia wysokości opłat, w tym opłaty zryczałtowanej. Zgodnie z art 40a ust. 2 pkt. 1 Ustawy nie pobiera się opłat za udostępnienie m.in. ortofotomap, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
  • informacja publiczna obejmująca dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest aktualizowana i udostępniania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tej ewidencji w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);
  • niektóre informacje zawarte w serwisie internetowym oraz w usługach mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. W związku z tym Prezydent m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania tych zasobów.
  • możliwości wykorzystania utworu lub bazy danych (w celach komercyjnych i niekomercyjnych) otrzymanych w trybie ponownego wykorzystania informacji publicznej podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
  • Prezydent m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania.

 3. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w celach komercyjnych i niekomercyjnych jest bezpłatne, za wyjątkiem informacji pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacji pochodzących z Archiwum Państwowego w Warszawie oraz w przypadku, kiedy przygotowanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia przez Urząd m.st. Warszawy dodatkowych kosztów. W takim przypadku Prezydent m.st. Warszawy może:
  • naliczyć opłatę, której wysokość nie może przekroczyć sumy koszów poniesionych bezpośrednio w celu jej przygotowania i przekazania;
  • odmówić udostępniania informacji do ponownego wykorzystania jeżeli jej przygotowanie zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku wymaga podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 4. Do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należą m.in.:
  • ewidencja gruntów i budynków,
  • rejestr cen i wartości nieruchomości,
  • mapa zasadnicza
  • ortofotomapy, fotoszkice.

 5. Do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie należą m.in.:
  • Plany Lindleya

  W sprawie wydawania kopii, zgód na publikację i wystawy należy kontaktować się z Archiwum Państwowym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa, tel. (22) 635-92-42/43, fax: (22) 831-00-46, e-mail: nadzor@warszawa.ap.gov.pl

 6. Zasady opisane powyżej odnoszą się do wszystkich podmiotów, w tym podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli cel wykorzystania informacji wykracza poza zakres tych zadań.