Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

poniedziałek, 24 czerwca 2019

UWAGA! Przerwa techniczna!


W związku z planowanymi w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pracami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, w dniach 01-05.07.2019r. nie będzie możliwy wgląd do aktów notarialnych. Obsługa wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości będzie prowadzona bez zmian.

Zmiana terminu wdrożenia (pierwotnie przewidywana przerwa w dniach 24-28.06.2019r.) nastąpiła z powodów niezależnych od Biura Geodezji i Katastru.

Zmiana terminu oznacza, że w dniach 24-28.06.2019r. będzie istniała możliwość dokonywania wglądu do aktów notarialnych.

środa, 6 marca 2019

Przerwa techniczna


W dniu 7.03.2019r. (czwartek), w godzinach 5:00 - 8:00 będą odbywały się prace serwisowe. W związku z tym mogą Państwo doświadczyć w tych godzinach chwilowych przerw w dostępie do usługi RCIWN. Przepraszamy za utrudnienia.
czwartek, 28 lutego 2019

Przerwa techniczna


W dniu 28.02.2019r. (czwartek), w godzinach 15:30 - 20:30 będą odbywały się prace serwisowe. W związku z tym mogą Państwo doświadczyć chwilowych przerw w dostępie do usługi RCIWN. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek, 15 stycznia 2019

Przerwa techniczna


W dniu 17.01.2019r. (czwartek), w godzinach 15:00 - 21:00 będą odbywały się prace prace serwisowe i serwis w tym czasie będzie niedostępny. Prosimy o niekorzystanie z serwisu w tych godzinach. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek, 7 grudnia 2018

Problemy techniczne z dostępem do serwisu


W dniu dzisiejszym (7.12.2018r.) mogą występować problemy z zalogowaniem się do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.
wtorek, 9 października 2018

Prace serwisowe


W dniu 11.10.2018r. (czwartek), w godzinach 13:00 - 13:30 ze względu na prace serwisowe może nie działać funkcjonalność wysyłana powiadomień mailowych z systemu RCiWN.
wtorek, 14 sierpnia 2018

Zmiana Regulaminu korzystania z internetowego Serwisu dla Rzeczoznawców


Informujemy, że z dniem 22 sierpnia 2018 r. ulega zmianie Regulamin korzystania z internetowego Serwisu dla Rzeczoznawców. Wprowadzone zmiany dotyczą procedury zakładania konta w Serwisie. Nowy Regulamin dostępny jest w rubryce Pliki do pobrania.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, planowanymi w czwartek 19 lipca w godzinach 8:00 - 8:30, prosimy o niekorzystanie z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w tym przedziale czasowym.
czwartek, 24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.