Deklaracja dostępności stron Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Rejestru Cen(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre zamieszczone na stronach publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  3. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  4. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  5. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  6. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Treści niedostępne

Strona:

nie umożliwiają w pełnym zakresie dostępu do treści ze względu na interaktywne mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Elementem udostępnianych na stronach Biura Geodezji i Katastru i serwisach mapowych m.st. Warszawy są mapy interaktywne. Mapy interaktywne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, SHIFT+TAB, ENTER).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Podstawowe dane i informacje o budynku:

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Siedziba Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Mokotów przy ul. Sandomierskiej 12 na działce ewidencyjnej nr 27/1 obręb 0112. Na działce tej leżą obecnie niepołączone ze sobą budynki B1 i B3 wchodzące w skład siedziby Biura oraz budynek B2 o funkcji magazynowo - warsztatowej.

Jest to teren płaski, w znacznej części zabudowany, niemal całkowicie utwardzony.

Opis sposobu dojazdu

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Pieszo

Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się: z ulicy Sandomierskiej - do budynku Urzędu Miasta (dostęp dla interesantów), z ulicy Olszewskiej przejazdem bramowym w budynku B3 - na parking wewnętrzny.

Dojścia piesze są od ulicy Sandomierskiej i Olszewskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, kosze na śmieci.

Pociągiem

Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości ok.3500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Autobusem, tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Rakowiecka 03, 06

Samochodem

Przed wejściem głównym do budynku B1 (od ul. Sandomierskiej) wydzielone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno takie miejsce dla pracowników zlokalizowane na wewnętrznym parkingu BGiK.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku, obszar ochrony i klatki schodowej

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ulicy Sandomierskiej.

Budynek B1, w którym odbywa się bezpośrednia obsługa klientów zewnętrznych posiada cztery wejścia w tym dwa przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową tj.:
Pozostałe dwa wejścia od wewnętrznego dziedzińca (od strony ul. Rejtana i od strony ul. Olszewskiej) są ograniczone stopniami.

Budynek B3 posiada jedno wejście (bezprogowe) od ul. Olszewskiej przy wewnętrznym dziedzińcu – wejście na parter gdzie zlokalizowana jest toaleta dla niepełnosprawnych, ograniczone stopniami z elektroniczną platformą przyschodową.

Sala obsługi klientów zlokalizowana jest na parterze budynku B1, gdzie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, tablice informacyjne w druku powiększonym, oznaczenia kontrastowe, punkt informacyjny położony na wprost wejścia głównego, oraz wydzielone stanowisko do obsługi klientów w języku migowym (PJM) online.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na wyższe piętra.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń jedynie w korytarzach i przy wejściach w budynku B3.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody

Budynek B1
Posiada układ skrzydłowy z 3 klatkami schodowymi. Klatki skrajne dochodzą do II piętra, a centralna prowadzi równie na poddasze. W części centralnej oraz w północnym skrzydle znajdują się dźwigi osobowe obsługujące kondygnacje użytkowe i suterynę.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć z czytelnymi oznaczeniami krawędzi w budynku B1 przy wejściach do hallu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów w pozostałych częściach budynków. Schody wyposażone są w jedno i dwustronne okrągłe poręcze. Druga klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w budynku B1 przy windzie z możliwością wydostania się z budynku bez różnicy poziomów (schodów).

Budynek B3
Posiada układ prosty (w formie prostokąta), z jedną klatką schodową zespoloną z dźwigiem osobowym oraz przejazdem bramowym na wewnętrzny dziedziniec działki.

Windy

Dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku B1 i B3 zapewniają windy dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Windy w budynku wyposażone są w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy hallu. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcze.

Sala Spotkań lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sale nie są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

Informacje dodatkowe

Ewakuacja z budynku

Windy i klatka schodowa do celów ewakuacyjnych.

W przypadku ewakuacji budynków, wyznaczeni pracownicy biura (oznakowani koszulkami odblaskowymi) zobowiązani są w pierwszej kolejności do rozgłaszania alarmu oraz pomocy przy ewakuacji osób z ograniczoną mobilnością i percepcją zgodnie z pkt. VI, ppkt. 4, „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu m.st. Warszawy w lokalizacji Sandomierska 12”. Jednocześnie budynki posiadają dostępne plany ewakuacji budynku, spoczniki powiększone umiejscowione pomiędzy kondygnacjami, oświetlenie awaryjne, akustyczny system ostrzegania, znaki kierunkowe i kontrastowe.