Miasto Stołeczne Warszawa

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

opublikowany: środa, 9 marca 2011

Podstawy prawne prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454) - § 74


Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) dla obszaru Warszawy prowadzi Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy.


Na informacje zawarte w RCiWN składają się dane pochodzące z:

 • odpisów aktów notarialnych przekazywanych przez kancelarie notarialne,
 • wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Dane te stanowią podstawę do dokonywania wycen wartości nieruchomości, a w przyszłości będą źródłowym materiałem do przeprowadzenia powszechnej taksacji.Baza RCiWN zawiera usystematyzowane dane w postaci kart informacyjnych nieruchomości: gruntowych, budynkowych i lokalowych. Karty te zawierają następujące informacje:

 • data transakcji,
 • nr repertorium aktu notarialnego,
 • położenie nieruchomości,
 • dane ewidencyjne działki, budynku, lokalu
 • strony transakcji,
 • rodzaj transakcji,
 • informacje o nieruchomości,
 • cena transakcji.
Według stanu na marzec 2011r. w bazie RCiWN znajduje się ponad 83 000 kart informacyjnych nieruchomości.Dostęp do danych zawartych w RCiWN mają zapewniony w szczególności:

 • rzeczoznawcy majątkowi – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 • studenci dla celów dydaktycznych – na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
Miesięcznie realizowanych jest ok. 500 wniosków o udostępnienie informacji.

Wzory wniosków o udostępnienie danych z RCiWN

Zasady naliczania opłat za udostępnianie informacji zawartych w RCiWN