Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Nazewnictwo ulic, placów i innych obiektów m.st. Warszawy

Obowiązujące nazwy

Wykaz zawiera prawie 5600 nazw obiektów miejskich pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Przejdź do mapy
 • Usługi sieciowe
  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • W celu obejrzenia mapy nazwanych obiektów miejskich przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS/WFS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takich usług.
  • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
 • Zasady i tryb udostępniania
  • Udostępniane dane adresowe i nazewnicze stanowią dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru na podstawie:
   • art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).
  • Do pobrania:
   • wykaz adresów i nazw obiektów miejskich dla wybranego obszaru w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (pliki xls) w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy,
   • mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w zakresie:
    • punkty adresowe i ich numery porządkowe
    • przebiegi i zasięgi nazw ulic i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • poprzez usługi:

    • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem:

     http://wms.um.warszawa.pl/serwis

    • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem:

     http://wfs.um.warszawa.pl/serwis

    • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
    • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
   Uwaga: Mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów obejmuje również dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. kontury budynków, granice i numery działek ewidencyjnych), które udostępnia się odpłatnie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), co jest zgodne z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.). Wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:
  • Aktualność danych:
   Dane adresowe i nazewnicze udostępniane są ze stanem aktualności na dzień poprzedni w stosunku do danych prezentowanych w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy.
  • Wyszukiwanie ulic m.st. Warszawy dostępne jest pod adresem:

   ulice.um.warszawa.pl/wyszukiwanie

  • Serwis adresów m.st. Warszawy dostępny jest pod adresem:

   adresy.um.warszawa.pl

 • Informacje o dekomunizacji
 • Kontakt

  e-mail: BG-UliceAdresy@um.warszawa.pl

Nadawanie nazw

Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Nazwy nadawane są obiektom miejskim, przez które rozumie się:

 • ulice i place będące drogami publicznymi (w rozumieniu ustawy o drogach publilcznych) oraz ich części, a w szczególności: aleje, skrzyżowania okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty, estakady, mosty i inne obiekty mostowe,
 • drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych),
 • inne obiekty miejskie, takie jak:
  • place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
  • skwery, parki, ogrody, zieleńce,
  • stacje metra
 • Kontakt

  Biuro Geodezji i Katastru Wydział Ewidencji Nazw i Adresów, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa , tel. 22 443-18-37, 22 443-17-10, fax. 22 443-16-02,
  e-mail: BG-UliceAdresy@um.warszawa.pl

Katalog nazw obiektów miejskich

„Katalog nazw obiektów miejskich” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy, wg stanu na dzień wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzającego lub aktualizującego Katalog (zarządzenie nr 17/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r., ostatnia aktualizacja - zarządzenie nr 151/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.).

Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu. Określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski, jak również dzielnice, w granicach których występują adresy nadane od tego obiektu.

Aktualizowane na bieżąco nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru Warszawy wraz z lokalizacją przestrzenną dostępne są w postaci cyfrowej z poziomu mapy na stronie www.ulice.um.warszawa.pl

Katalog nazw obiektów miejskich w wersji PDF (wg stanu na dzień 5 stycznia 2019 r.)
Katalog nazw obiektów miejskich w wersji XLSX (wg stanu na dzień 5 stycznia 2019 r.)

Bank nazw do wykorzystania

Bank nazw zawiera zbiór nazw zgłaszanych przez mieszkańców Warszawy i inne podmioty, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego, które mogą być wykorzystane w nazewnictwie obiektów miejskich. Większość nazw w Banku nazw nie ma przypisanego obiektu (ulicy, placu itd.). Bank nazw prowadzi Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, do którego zadań należy kształtowanie nazewnictwa obiektów miejskich w Warszawie.

Oznakowanie ulic, placów i innych obiektów

Tablice z nazwami ulic, placów i innych obiektów nazwanych wchodzą w skład systemu oznakowania lokalnego Warszawy – Miejskiego Systemu Informacji (MSI), którym opiekuje się Wydział MSI Zarządu Dróg Miejskich.

Wydział MSI umieszcza również naścienne moduły informacyjne o patronach ulic, skwerów i placów oraz naścienne moduły informacyjne o obiektach zabytkowych.

 • Kontakt

  Zarząd Dróg Miejskich Wydział MSI ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55-89-460, fax: 22 55-89-461, e-mail:msi@zdm.waw.pl www.zdm.waw.pl/kontakt