Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Adresy

Adresy w m.st. Warszawie

Wykaz zawiera ponad 115 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Przejdź do mapy
 • Usługi sieciowe
  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • W celu obejrzenia mapy punktów adresowych przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS/WFS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takich usług.
  • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
 • Zasady i tryb udostępniania
  • Udostępniane dane adresowe i nazewnicze stanowią dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru na podstawie:
   • art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).
  • Do pobrania:
   • wykaz adresów i nazw obiektów miejskich dla wybranego obszaru w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (pliki xls) w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy,
   • mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w zakresie:
    • punkty adresowe i ich numery porządkowe
    • przebiegi i zasięgi nazw ulic i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • poprzez usługi:

    • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem:

     http://wms.um.warszawa.pl/serwis

    • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem:

     http://wfs.um.warszawa.pl/serwis

    • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
    • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
   Uwaga: Mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów obejmuje również dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. kontury budynków, granice i numery działek ewidencyjnych), które udostępnia się odpłatnie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), co jest zgodne z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.). Wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:
  • Aktualność danych:
   Dane adresowe i nazewnicze udostępniane są ze stanem aktualności na dzień poprzedni w stosunku do danych prezentowanych w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy.
  • Wyszukiwanie adresów m.st. Warszawy dostępne jest pod adresem:

   adresy.um.warszawa.pl/wyszukiwanie

  • Serwis ulic m.st. Warszawy dostępny jest pod adresem:

   ulice.um.warszawa.pl

 • Zarządzenie nr 644/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie stosowania adresów budynków i innych obiektów w m.st. Warszawie przez komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
 • Informacje o dekomunizacji
 • Kontakt

  e-mail: BG-UliceAdresy@um.warszawa.pl

Baza adresowa podlega weryfikacji.

Ustalanie numerów porządkowych

Ustalanie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy - m.st. Warszawy. Sprawy z zakresu ewidencji prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Numery porządkowe ustala się dla:

 • budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
 • parkingów, garaży, wjazdów i wejść do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

  • Podstawa prawna
   • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
   • Uchwała nr LXXXIX/2294/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy do ustalania numerów porządkowych dla obiektów wymienionych w art. 47a ust. 4a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Wymagane dokumenty
   • wniosek o ustalenie numeru porządkowego
   • załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy
   • lub
   • załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe
   • klauzula informacyjna
  • Informacje dodatkowe
  • Kontakt
   • Biuro Geodezji i Katastru Wydział Ewidencji Nazw i Adresów, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443-18-41, 22 443-16-45, 22 443-18-89, 22 443-17-44, fax. 22 443-16-02

Tabliczki z numerem porządkowym

 • Obowiązki właściciela

  Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (podstawa prawna: art.47b ust.1, ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 • Wykonanie tabliczki

  W celu prawidłowego wykonania i umieszczania tablicy adresowej według obowiązujących wymogów Miejskiego Systemu Informacji w m.st. Warszawie należy zwrócić się do Zarządu Dróg Miejskich Wydział MSI ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55-89-460, 22 55-89-463, fax 22 55-89-461, e-mail: msi@zdm.waw.pl www.zdm.waw.pl/kontakt/