Miasto Stołeczne Warszawa

Ewidencja Gruntów i Budynków

opublikowany: środa, 9 marca 2011

Podstawy prawne prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454)


Ewidencję gruntów i budynków(EGiB) dla obszaru Warszawy prowadzi Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy. Baza EGiB zawiera informacje opisowe oraz geometryczne, w następującym zakresie:

  • w odniesieniu do gruntów - ich położenie, granice, powierzchnię, rodzaj użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów (jeżeli zostały założone dla nieruchomości),
  • w odniesieniu do budynków - ich położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową i ogólne dane techniczne,
  • w odniesieniu do lokali - ich położenie, funkcję użytkową oraz powierzchnię użytkową.
  • W ewidencji znajdują się również dane dotyczące właścicieli, wieczystych użytkowników i innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale.
Serwis mapowy zawierający podstawowe dane geometryczne EGiBWedług stanu na 31 grudnia 2010r. operat ewidencji gruntów i budynków obejmuje:

  • 18 jednostek ewidencyjnych (dzielnic) o łącznej powierzchni geodezyjnej 51 724 ha
  • 254 133 działki ewidencyjne
  • 145 183 budynki
  • 525 179 nieruchomości lokalowych


Dane zawarte w EGiB podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek podmiotów będących właścicielami lub władającymi nieruchomościami. W szczególności dane aktualizowane są na podstawie: wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szczegółowe informacje o zasadach aktualizacji EGiB


Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący EGiB odpłatnie. Wypisy zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Wypisy nie zawierające danych osobowych może otrzymać każdy zainteresowany. Wypisy dla budynków i lokali są wydawane po założeniu ewidencji budynku i/lub lokalu (na wniosek właściciela/władającego).
Zasady wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków


Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie. Informacje zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie.

Zasady udzielania informacji o gruntach, budynkach i lokalach, zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków