Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

czwartek, 5 marca 2015

W dniu 4 marca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (działka ewidencyjna 9/13 z obrębu 6-01-03, Dzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Towarowa 30)

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 568 KB
  Pobierz
środa, 10 grudnia 2014

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2014 r. (środa) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie nieczynny.

poniedziałek, 20 października 2014

Biuro Geodezji i Katastru informuje, że siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12 uruchomiony został darmowy dostęp do Internetu „HOT SPOT” dla interesantów załatwiających sprawy w sali obsługi. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi, której zasięg obejmuje całą salę obsługi na parterze oraz przyległe pomieszczenia. Nazwa sieci (SSID) to „UM-Warszawa”. Dostęp odbywa się bez autoryzacji (tj. bez konieczności podawania hasła do sieci), ale przy pierwszej próbie połączenia z Internetem wymagane jest podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie regulaminu. W praktyce wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać dowolny adres URL, a system automatycznie przekieruje na stronę logowania do Hot Spotu. Dostęp do sieci udzielany jest na okres 60 minut od wykonania ww. czynności, jednak kolejną sesję można rozpocząć niezwłocznie po upływie tego czasu, pod warunkiem ponownego zalogowania. Dostęp do sieci bezprzewodowej obejmuje jedynie korzystanie ze standartowych usług (zapewniając komunikację przez porty http 80 i https 443 TCP) oraz umożliwia otwieranie stron w sieci web za pośrednictwem dowolnej standardowej przeglądarki internetowej, oferując dwukierunkową maksymalną prędkość przesyłu danych wynoszącą 512 kb/s. Ruch w sieci jest filtrowany i ogranicza możliwość otwierania stron, których treści są niebezpiecznie, tj. niosą ryzyko infekcji wirusem komputerowym lub zainstalowaniem złośliwego oprogramowania. Poniżej znajduje się regulamin, którego akceptacja jest warunkiem koniecznym dla połączenia z siecią UM-Warszawa:

Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci Urzędu miasta stołecznego Warszawy UM-WARSZAWA

1. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury sieci informatycznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Sieć zarządzana jest przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

2. Dostęp do zasobów sieci Intranet (serwisy i zasoby Urzędu Miasta) oraz Internet (globalna sieć) nie ma charakteru komercyjnego.

3. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów mieszkańców Warszawy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy.

4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne dla niekomercyjnych celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Dostęp do zasobów Intranetu może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, w tym firmy.

6. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

7. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b/g.

8. Sieć bezprzewodowa UM-WARSZAWA umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW.

9. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart sieciowych-radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci UM-WARSZAWA.

10. Zapisy dotyczące ruchu w sieci UM-WARSZAWA są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.

11. Użytkownik punktów dostępu do sieci Internet za pomocą sieci UM-WARSZAWA zobowiązuje się do:

 • nie wykorzystywania udostępnianego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, nie należącym do użytkownika,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

12. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:

 • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
 • udostępnianie treści pornograficznych,
 • korzystanie z aplikacji P2P,
 • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
 • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

13. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

14. Użytkownik wykorzystuje bezprzewodowe połączenie na własne ryzyko, Urząd miasta stołecznego Warszawy nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty informacji, które mogą wyniknąć w wyniku używania sieci bezprzewodowej.

15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia, a jego znajomość przez użytkownika jest potwierdzana przy każdorazowym zalogowaniu się do sieci.

16. Wymagane jest podanie obowiązkowo adresu e-mail.

17. Czas trwania pojedynczej sesji dostępu do sieci bezprzewodowej jest ograniczony do 60 minut.

środa, 20 sierpnia 2014

INFORMACJA


W związku z pojawiającymi się wnioskami o wykonanie kopii z załączników mapowych projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych, a wcześniej uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, informujemy co następuje.


Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za niektóre czynności związane z prowadzeniem zasobu, reguluje ustawa Pgik w art.40b Ustawa nie przewiduje dodatkowych opłat za sporządzanie kopii a Prezydent m.st. Warszawy jako Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie świadczy usług i nie jest płatnikiem VAT.


Dokumentacja projektowa natomiast nie stanowi materiałów zasobu i nie podlega udostępnianiu w trybie określonym ustawą Pgik.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), organ służby geodezyjnej może jedynie wydać odpis protokółu z narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika. Natomiast przebieg projektowanej sieci jest treścią (w przypadku Warszawy) zasadniczej mapy miasta udostępnianej odpłatnie na zasadach określonych ustawą Pgik.


Załącznik mapowy z wniesionym przebiegiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu stanowi jedynie część dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dlatego też, do dokumentacji projektowej składanej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane a nie ustawy PGiK. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( patrz strona internetowa GINB) art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nie może mieć zastosowania do dokumentów umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy administracji publicznej nie mają podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji stanowiącej część projektu budowlanego.


Należy dodatkowo wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za każdy projekt budowlany był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie). Osoba, która złożyła podpis na stronie tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także za załączone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym podpis projektanta na pierwszej stronie każdego projektu jest dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów wystarczający.


Wszystkie cztery egzemplarze projektu budowlanego, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), zatwierdzane w decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią identyczne (jednobrzmiące) opracowania projektowe, oznaczone kolejno numerami 1, 2, 3, 4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający te decyzje, dwa egzemplarze otrzymuje inwestor, natomiast ostatni egzemplarz trafia do właściwego organu nadzoru budowlanego (zob. § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/). Natomiast bez znaczenia jest, który z kolejno oznaczonych numerami projektów, zostanie przekazany do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, który do inwestora, a który zostanie w organie wydającym pozwolenie na budowę.


Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy. Na stronie tytułowej każdego z czterech egzemplarzy projektu budowlanego należy zatem zamieścić oryginały podpisów projektantów opracowujących wszystkie części projektu.


Analogicznie, w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia, wymagane są oryginały podpisów wskazanych osób. Natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one wydane w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy projektu budowlanego należy dołączyć ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem. (dokonane przez projektanta – dopisek własny).