Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

środa, 19 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy


Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2013.267 ze zm.) oraz §6 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.


W 2006 roku w oparciu o operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr 8-E-56/06, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.06.2006r., m.in. dla działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 dokonano weryfikacji użytków gruntowych. Zgromadzone materiały, wskazują, iż podczas powyższej weryfikacji nie uwzględniono zapisów Uproszczonego Planu Lasu Miasta Stołecznego Warszawy obowiązującego w okresie 01.01.2005r. - 31.12.2014r. (Dzielnica Wesoła Osiedle Groszówka) Wobec powyższego, stwierdzono niezgodności w zakresie oznaczenia użytków gruntowych na ww. działce i organ podjął czynności zmierzające do ustalenia gleboznawczej klasyfikacji przedmiotowego gruntu.


Postępowanie prowadzone jest przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2015.520 ze zm.) oraz § 4 pkt. 4 w/w rozporządzenia.


Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

 • analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 • przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
 • sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
 • rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
 • wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3277/2015 z dnia 04.08.2015 r. czynności klasyfikacyjne na przedmiotowej działce ewidencyjnej przeprowadzi klasyfikator Pan Robert Czajkowski.


W związku z powyższym zawiadamiam, że czynności techniczne w terenie na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 rozpoczną się w dniu 16.09.2015r. o godzinie 8:00 od strony ulicy Bolesława Prusa.


Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli gruntów nie wstrzymuje czynności klasyfikacyjnych w terenie.


Pełna treść zawiadomienia wraz z pouczeniem do pobrania poniżej:

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 1,1 MB
  Pobierz
poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia 2015 r. (piątek) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie nieczynny.

wtorek, 22 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 22 lipca 2015 roku uruchomiło Internetowy Informator o Statusie Prac Geodezyjnych (Serwis ISPG).

Serwis ISPG ma na celu:
 • Udostępnienie Użytkownikom (wykonawcom prac geodezyjnych) informacji o statusie prac geodezyjnych zgłoszonych do ODGiK.
 • Udostępnienie Klientom ODGiK informacji, czy wniosek został zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji.
czwartek, 30 kwietnia 2015

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Uprzejmie informujemy wnioskodawców, którzy otrzymali informację (wiadomość SMS) o terminie narady koordynacyjnej i są zainteresowani bezpośrednio jej przebiegiem, aby w dniu narady do godziny 9.00 powiadomili o tym fakcie Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, WOM - stanowisko „H” (tel. 22 443 18 75).

Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego wniosku o uzgodnienie oraz kontaktu telefonicznego.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji projektowej, osoby oczekujące na sali WOM w godz. 10.00 – 12.00 będą zapraszane na salę narad (powiadomienie telefoniczne) do bezpośredniego w niej udziale.

Jednocześnie informujemy, że na naradzie koordynacyjnej nie wykonuje się korekt projektów złożonych do uzgodnienia.

środa, 29 kwietnia 2015

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że od dnia 11 maja 2015r. zostanie udostępniona wnioskodawcom o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nowa forma przekazywania plików z danymi do składanego opracowania projektowego. Będzie ona obejmować możliwość dostarczania danych do Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłka tą drogą będzie alternatywą dla przekazywania danych z wykorzystaniem nośników typu płyta CD lub pamięć USB. W tym celu udostępniony zostanie dedykowany adres e-mail: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl, na który należy przesłać w załączniku do listu plik (w formacie txt, dxf lub MAP) o nazwie zgodnej z identyfikatorem wniosku o uzgodnienie lub nazwą lokalizacji inwestycji. W temacie przesyłanej wiadomości należy umieścić pełny identyfikator wniosku o uzgodnienie lub nazwę wnioskodawcy i określenie lokalizacji inwestycji a w treści listu dane kontaktowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację nadawcy.

W przypadku przesyłania plików za pośrednictwem poczty elektronicznej, we wniosku o uzgodnienie należy umieścić wyraźną informację o tym fakcie.

czwartek, 5 marca 2015

W dniu 4 marca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (działka ewidencyjna 9/13 z obrębu 6-01-03, Dzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Towarowa 30)

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 568 KB
  Pobierz