Miasto Stołeczne Warszawa

Serwis Geodezja

Z dniem 1 czerwca 2017 r serwis iGeoMap został wyłączony. Prosimy korzystać z serwisu Geodezja.Statystyka

Dane statystyczne m.st. Warszawy
dotyczące ewidencji gruntów i budynków,

według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Dzielnica

Liczba obrębów

liczba działek

liczba budynków

liczba lokali

Bemowo

61

10935

7766

53881

Białołęka

184

38634

20006

51114

Bielany

98

14210

8536

54056

Mokotów

166

18871

14077

124283

Ochota

38

3972

3126

35917

Praga-Południe

96

11708

12246

88579

Praga-Północ

37

2758

3559

20367

Rembertów

62

10650

10285

4656

Śródmieście

67

5975

5312

64211

Targówek

86

16517

9853

40809

Ursus

25

7792

5572

21899

Ursynów

145

19156

10422

52910

Wawer

301

55882

34404

11306

Wesoła

54

14917

8488

4296

Wilanów

115

14321

8003

20605

Włochy

85

17105

10791

15156

Wola

80

8380

6932

91773

Żoliborz

42

4100

2941

30181

m.st. Warszawa

1742

275883

182319

785999

Dane pozyskane na potrzeby programu badań statystycznych
statystyki publicznej na 2019 r.


Ogłoszenia

piątek, 23 listopada 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu w zakładce Serwis dla geodetów→ Druki i wzory →poz.17 nowego wzoru Wniosku o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
czwartek, 27 września 2018

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej

 1. Informacja, rozmiar pliku: 216 KB
  Pobierz
wtorek, 11 września 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu nowych Informacji skierowanych do Wykonawców Prac Geodezyjnych w zakładce Serwis dla geodetów→Zalecenia techniczne →poz.19 Wytyczne do kompletowania Operatu Technicznego.
czwartek, 6 września 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu nowej Informacji skierowanej do Wykonawców Prac Geodezyjnych w zakładce Serwis dla geodetów → Zalecenia techniczne → poz.18. Kompletność Operatu Technicznego 06.09.2018 r.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w sobotę 7 lipca w godzinach 8:00 - 18:00 nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia w dostępie mogą wystąpić okresowo także w niedzielę.
poniedziałek, 18 czerwca 2018

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 2 lipca 2018 roku Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Praga-Południe zostanie przeniesiona do siedziby Biura Geodezji i Katastru mieszczącej się na ul. Sandomierskiej 12.

Obsługa interesantów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w punkcie obsługi interesantów, telefon informacja ogólna: 22 443 16 00, 22 443 16 01.

Jednocześnie informujemy, że interesanci w dalszym ciągu mogą składać podania w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe.

środa, 23 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

piątek, 23 marca 2018

Informujemy, że w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się II Kongres Geodetów Polskich.

 1. Plakat, rozmiar pliku: 1590 KB
  Pobierz
 2. Formularz, rozmiar pliku: 738 KB
  Pobierz
środa, 10 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie „Katalogu nazw obiektów miejskich”, w związku z koniecznością dostosowania dotychczasowych regulacji dotyczących „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” do zapisów § 27 i § 30 uchwały nr LV/1383/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8402).
Jednocześnie utraciło moc Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich (z późn. zm.), wydawane w okresie obowiązywania uchwały nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1540 oraz z 2010 r. poz. 6026).